Gemeente Identiteitsverklaring

‘n Gemeente moet van tyd tot tyd sy identiteit definieer. Die vraag ‘wie is ons’ moet in elke seisoen van ‘n gemeente beantwoord word.

Ons glo Jesus Christus is die Enigste Hoof. Dus is alles uit Hom deur Hom en tot Hom in die gemeente. Gemeentelewe kan dus deur die volgende 2 tekste vir ons saamgevat word:

(Ef 4:15)  … terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus(Joh 15: 5)  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Die woord van God staan derhalwe sentraal en instrumenteel in die daarstel van ons Christus fondasie. Die Bybel is duidelik dat die huwelik tussen een man en een vrou die kern uitmaak van die gesin wat n belangrike bousteen van Christus se gemeente is.

Die stryd tussen kerkstruktuur en die Nuwe Testamentiese beeld van liggaam het deur die eeue in die kerk afgespeel. Strukture het deur die eeue die lewe telkens probeer verswelg en die inhoud van kerkwees bepaal. Die gemeente van die Wynstok het van die begin af gepoog om as liggaam te funksioneer, wetende dat ‘n lewende liggaam noodwendig ”n sekere struktuur nodig het om te leef en te beweeg. Manne as gesins- en familiehoofde vorm die natuurlike basis van leierskap in die gemeente van die Here soos duidelik gesien in:(1Tim 2:8)  Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis.

Binne hierdie mannekorps is daar ouderlinge en voorgangers in die gemeente van die Here. Daar is geweldige vryheid in die verband in die Bybel deurdat dit op verskillende maniere in verskillende gemeentes neerslag vind in die Nuwe Testament. Wat wel vasstaan, is dat dit manne met ‘n nederige dienskneg hart moet wees – Mark10v44, dat leierskap deur voorbeeld en nie deur dwang moet geskiet – 1 Pet 5: 2-3 en ‘n duidelike karakter standaard – 1 Tim 3 en Titus1…Die Bybel spreek hom nie uit in terme van die termyn al dan nie van sulke dienende manne nie en in ons midde is besluit op n nagenoeg 2 – 4 jaar rotasie basis.Tussen al die manne staan die beginsel: (1 Pet 5:5) “ wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar”

Die Persoonswerking van die Heilige Gees is verantwoordelik vir die groei en rigting van Christus se gemeente en daarom is afhanklikheid van Hom van kardinale belang in gemeentelewe. Juis omdat die gemeente as deel van Sy liggaam funksioneer in die koninkryk, sal die Heilige Gees vanselfsprekend die gemeente gebruik om Sy kerk , binne die ‘strukturele kerk’ te help, by te staan, op te roep, saam te bid en selfs te gaan haal. Soos ook ons ervaring deur die jare was.

Die gemeente bestaan nie vir homself nie, maar tot verheerliking van ons Hoof en Here, Jesus Christus, en tot Sy evangelie getuienis in hierdie wêreld.  Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.  Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen